Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
OBLÍBENÉ ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY
Vrchlického 57, Jihlava
DŮM ZDRAVÍ

Smlouva o nájmu movité věci

 

Pronajímatel:
T
OMEA  s.r.o.
se sídlem Vrchlického 57, 58601 Jihlava, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Brně oddíl C vložka 46599   
zastoupená Milanem KřikavouDis.                          
jednatelem
 
IČ: 26933829                                                                  
DIČ: CZ26933829           
E-mail: tomea@tomea.cz
Telefon: +420 777 057 172  

Adresa provozovny:
Březinova 3660/20a, 58601 Jihlava 
Provozní doba: nepravidelná, dle dohody 

Nájemce:
Jméno a příjmení:
Datum narození: 
Adresa fakturační:
Adresa dodací:
 
Telefon:
E-mail:


 
(dále jen „Pronajímatel“) a (dále jen „Nájemce“) 
 
uzavřeli podle ustanovení § 2316 a násl. občanského zákoníku v platném znění tuto  
smlouvu o nájmu movité věci: 
 
I. PŘEDMĚT SMLOUVY 
Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem pronajímaných věcí a že je podnikatelem, jehož podnikání mimo jiné spočívá i v pronajímání zdravotních, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Pronajímatel se touto smlouvou zavazuje přenechat Nájemci na určitou dobu užívání těchto pomůcek: 
 
Číslo 
Název pomůcky 
Cena pořizovací 
Cena půjčovní 
Kauce 
1 
  
 
 
 
2 
 
  
 
 
3 
 
  
 
  
4 
 
  
 
  
 
(dále jen „Předmět nájmu“) a nájemce se zavazuje platit za to Pronajímateli nájemné. 
 
II. NÁJEMNÉ 
Smluvní strany si sjednaly nájemné ve výši  ……………… Kč za den. Nájemné se hradí dopředu v hotovosti nebo převodem na bankovní účet č. 4200152269/6800 s uvedením variabilního čísla vždy nejpozději do 25. dne kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, na které je nájemné hrazeno. Minimální doba trvání nájmu je týden. Přesahuje-li doba nájmu tři měsíce, nájemné se kalkuluje individuálně. Nájemné se řídí ceníkem, nedohodnou-li se strany jinak. 
Nájemce spolu s Pronajímatelem souhlasně prohlašují, že při podpisu smlouvy došlo v hotovosti k úhradě nájemného ve výši ……………….. Kč. Jednalo se o nájemné za období od ………………………… do …………………………….. 
Celková vratná kauce složená v hotovosti Nájemcem do rukou Pronajímatele ke dni podpisu této smlouvy činí  
…………………….. Kč. Jedná se o kauci, která slouží k zajištění pohledávek Pronajímatele vůči Nájemci a je vratná při řádném vrácení Předmětu nájmu Pronajímateli Nájemcem. 
 
III. PROHLÁŠENÍ A POVINNOSTI NÁJEMCE 
Nájemce podpisem této smlouvy stvrzuje, že si Předmět nájmu při převzetí dobře prohlédl, že byl funkční, že se seznámil s pravidly pro zacházení s Předmětem nájmu, popř. že mu Pronajímatel předal pokyny v písemné formě.  
Nájemce oznámí Pronajímateli poškození, ztrátu nebo zničení Předmětu nájmu bez zbytečného odkladu, neboť Nájemce je povinen hradit nájemné až do okamžiku tohoto oznámení. Vedle nájemného je v těchto případech Nájemce povinen Pronajímateli nahradit škodu odpovídající ceně, se kterou byl při podpisu této smlouvy seznámen. Stejně tak platí Nájemce nájemné, dokud je v prodlení s vrácením Předmětu nájmu; v tomto případě se jedná o plné nájemné a hradí se za každý započatý den, nedohodnou-li se strany jinak.  
Nájemce je povinen při vrácení Předmětu nájmu nahlásit Pronajímateli závady, které se v době nájmu na Předmětu nájmu objevily. Po dobu trvání nájmu odpovídá Nájemce za Předmět nájmu, je povinen o něj pečovat, zejména ho udržovat v čistotě. V případě zaviněného poškození Předmětu nájmu, je Nájemce povinen uhradit náklady na jeho opravu. 
Nájemce nesmí bez písemného souhlasu Pronajímatele Předmět nájmu půjčit či jinak dát k dispozici třetí osobě.  
 
IV. DOBA TRVÁNÍ A ZÁNIK NÁJMU 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu neurčitou/určitou do ……………………….. Tato smlouva zaniká dohodou stran nebo výpovědí jedné ze stran. Výpovědní doba činí 7 (sedm) dní a běží ode dne oznámení výpovědi. Výpověď lze učinit telefonicky nebo písemně (e-mailem nebo dopisem zaslaným na adresu provozovny). 
 
V. VRÁCENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU 
Nájemce je povinen Předmět nájmu vrátit Pronajímateli nejpozději v poslední den trvání nájmu v místě provozovny: Březinova 3660/20a, 58601 Jihlava. O vrácení Předmětu nájmu sepíší strany zápis. V případě vrácení znečištěné pomůcky má Pronajímatel právo požadovat po Nájemci poplatek ve výši 300 Kč za vyčištění, který započte na kauci. Pronajímatel může zajistit dovoz a odvoz Předmětu nájmu za úhradu 12 Kč/km, v katastru obce Jihlava zdarma. Ujeté kilometry se počítají od provozovny Pronajímatele do místa určeného Nájemcem. Nájemce hradí cestu tam i zpět. Je-li Předmětem nájmu elektrická polohovací postel, dovoz i odvoz, montáž i demontáž zajišťuje vždy Pronajímatel a za úhradu.
 
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
V ostatním se tato smlouva řídí občanským zákoníkem. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s celým obsahem smlouvy, což stvrzují svými podpisy. 
Pomůcka v pořádku vrácena dne: 

 
Převzal: 

 
Předal: 

 
Kauci na účet: 

 
 
V Jihlavě dne …………………….. 
 
 
…………….………..………….……….                                                                         ………………..……………..………… 
      Pronajímatel                                                                                                             Nájemce