Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
OBLÍBENÉ ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY
Vrchlického 57, Jihlava
DŮM ZDRAVÍ

Řád půjčovny

 
 • Pronajímatel TOMEA s.r.o., pověřená osoba (dále „pronajímatel“) seznámí nájemce (dále „klient“) s vybranou zdravotní, rehabilitační či kompenzační pomůckou (dále „pomůcka“), názorně mu předvede způsob její obsluhy a doporučí způsob nezbytné údržby po dobu nájmu a seznámí jej s pořizovací cenou pomůcky. 
 • Pomůcka se pronajímá na dobu sjednanou ve smlouvě o nájmu, minimální dobou nájmu je však sedm dní. Podpis smlouvy je možný pouze po předložení občanského průkazu klientem.
 • Klient je povinen při převzetí pomůcky uhradit pronajímateli nájemné na dobu nájmu, dohodnutou ve smlouvě o nájmu. Nájemné se řídí ceníkem, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. 
 • V případě doby nájmu delší než měsíc je nájemné kalkulováno individuálně. 
 • V souladu s ceníkem je pronajímatel oprávněn požadovat při předání pomůcky vratnou kauci (zálohu), jejíž výše je uvedena ve smlouvě o nájmu. Kauce slouží ke krytí oprávněných pohledávek pronajímatele vůči klientovi (např. náhrada škody, poplatek za znečištění pomůcky apod.), které nebyly klientem uhrazeny. Po řádném vrácení pomůcky pronajímatel kauci klientovi vrátí. 
 • Prodloužení doby nájmu je možné sjednat formou ústního dodatku nájemní smlouvy, a to osobně nebo telefonicky na kontaktním telefonu pronajímatele. Pronajímatel je oprávněn požadovat podepsání písemného dodatku nájemní smlouvy, především v případě vyšší pořizovací ceny pomůcky. 
 • Místo vrácení pomůcky je dohodnuto ve smlouvě o nájmu. 
 • O vrácení pomůcky je mezi klientem a pronajímatele učiněn zápis, ve kterém bude potvrzeno i případné vrácení zálohy od rukou klienta. 
 • Pokud bude pomůcka vrácena dříve, než bylo sjednáno ve smlouvě, bude klientovi vrácena poměrná částka z již uhrazeného nájemného, přičemž platí, že musí být zachována minimální doba výpůjčky 7 dní.  
 • Po dobu nájmu klient plně odpovídá za vybranou pomůcku, je povinen o ni pečovat tak, aby nedošlo k jejímu poškození nebo zničení a je povinen udržovat pomůcku v čistotě. V případě poškození nebo zničení pomůcky vinou klienta (nikoli v důsledku běžného opotřebení pomůcky) je povinen uhradit náklady na její opravu v plné výši. Klient je povinen uhradit také odvoz pomůcky (viz níže), pokud si jej nezajistí sám či pokud se nedohodne s pronajímatelem jinak. 
 • Klient nesmí kompenzační pomůcku bez písemného souhlasu pronajímatele půjčit či jinak dát k dispozici třetí osobě. V případě ztráty celé pomůcky neoprávněným prodejem či jinak je klient povinen nahradit škodu v plném rozsahu a v ceně, se kterou byl při zapůjčení pomůcky seznámen. 
 • Po domluvě může půjčovatel zajistit dovoz a odvoz pomůcek za úhradu 12 Kč/km. Ujeté kilometry se počítají od provozovny pronajímatele: Březinova 3660/20a, 58601 Jihlava a klient hradí cestu tam i zpět (v případě dovozu i odvozu pomůcky). 
 • Dovoz a odvoz, montáž a demontáž elektrických polohovacích postelí zajišťuje vždy pronajímatel za úhradu. 
 • Při vrácení pomůcky zkontroluje pronajímatel, zda je pomůcka v odpovídajícím stavu a čistá. Klient je povinen oznámit při vrácení pomůcky případné závady, které se objevily v době nájmu. 
 • Pronajímatel zajišťuje pravidelnou údržbu pomůcek tak, aby byly pronajímány v dobrém technickém stavu a bez závad. Provádí také nezbytnou dezinfekci vrácených pomůcek před jejich dalším pronájmem. 
 • Podpisem smlouvy o nájmu stvrzuje klient souhlas s těmito pravidly.